ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА “WWW.ASONOR.BG”

На Вашето внимание представяме Общите условия за ползване на сайта www.asonor.bg

Моля, преди да продължите посещението на нашия сайт да се запознаете се с текста на Общите условия с цел избягване на недоразумения и нежелани от Вас последици.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие се съгласявате с клаузите на тези Общи условия, при което възникналите между Вас и “МИПЕКС 97” ЕООД отношения са предмет на уреждане от същите Общи условия във вида им и съгласно съдържанието им, актуални към момента на използването на сайта от Вас.

В случай че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

I. Обща търговска информация
“МИПЕКС 97” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно българското законодателство и вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 121318822 и адрес за кореспонденция: гр. София 1231, р-н Надежда,
ж.к. Надежда 4, бул. Бели Дунав No 4, тел.: 028374445, факс: 029360308 (за краткост „Мипекс 97“ или „Дружеството“).

Мипекс 97 е вносител и дистрибутор на спрей за нос Асонор®- медицинско изделие, представляващо ефективно, изпитано и клинично доказано решение, което намалява хъркането при 3 от 4 души.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за медицинските изделия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни, както и съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

“МИПЕКС 97” ЕООД притежава Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег. No IV-P-T/МИ 1384 от 13.03.2017г., издадено на основание чл. 79, ал. 2 от Закона за медицинските изделия.

Информацията, поместена на настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, относно Асонор® е получена и съответно разпространявана от МИПЕКС 97 по законосъобразен път от производителя на Асонор® – Танер Медико, Дания .Информацията представлява предоставено от производителя описание на предлагания от нас продукт Асонор® с предоставената от производителя листовка за употребата му.

Ние полагаме необходимата търговска грижа с цел редовно актуализиране на информацията относно Асонор® на сайта ни.

С оглед точното достигане на предоставената информация до нашите настоящи и потенциални клиенти, както и с цел избягване на евентуални недоразумения лицата, интересуващи се от съдържанието на сайта ни и от предлагания продукт Асонор® могат да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса на Дружеството на тел. 028374445 или на имейл mipex97@gmail.com
Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Чрез този сайт Дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и същият, както и съдържанието му, не следва да се възприема като предложение от страна на Дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Дружеството не носи отговорност относно неправилно възприемане на предлаганите чрез този сайт услуги и продукти и няма да се счита за отговорно спрямо трети лица относно отказ за изпълнение на поръчки, направени от тях за лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание съгласно действащото българско законодателство.

II. Отговорност
МИПЕКС 97 не носи отговорност за липсата на ефект от приложението на Асонор® за конкретен клиент. Съгласно информацията, предоставена на нашия сайт.

Отговорността на Дружеството спрямо клиентите, закупили продукта Асонор® през нашия сайт се ограничава само до нормативно предвидената такава съгласно действащото българско законодателство.

Въпреки че към момента няма нежелани реакции, докладвани след приложение на продукта Асонор®, ние Ви съветваме да потърсите медицински помощ в случай на появата на обезпокоителни симптоми след употребата на Асонор®.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, в случай че има такива, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали и други, съдържащи се в тях е единствено на Ваш собствен риск.

III. Права на интелектуалната собственост
Съдържанието в сайта, както и информацията относно предлагания продукт Асонор® е обект на правото на интелектуалната собственост. Неговото копиране и възпроизвеждане е забранено, освен ако същото не се ползва за лични нужди.

IV. Защита на личните данни
Защитата на личните данни на посетителите на сайта и клиентите на МИПЕКС 97 се извършва съгласно приетата от нас в съответствие с действащото законодателство Политика за поверителност на личните данни.

Моля, запознайте с тях в съответния раздел на сайта ни.

V. Сключване на договор от разстояние
Сайтът на МИПЕКС 97 дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и да закупят предлагания от Дружеството продукт Асонор®.

Всеки потребител, желаещ да закупи продукта Асонор® чрез нашия сайт е длъжен да попълни регистрационна форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

1. Поръчки
Електронният магазин на МИПЕКС 97 приема поръчки от 9,00 ч – 17,00 ч, от понеделник до петък. Всеки избран продукт се слага в специално предназначена кошница за пазаруване. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

Моля, обърнете внимание, че с потвърждаване на поръчката договорът от разстояние се смята за вече сключен между нас, като търговец и вас, като потребител.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, ще получите имейл или обаждане по телефона с цел потвърждаване на получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат директни заявки, дадени на телефон 028374445 или на електронна поща mipex97@gmail.com

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

  • Моментна липса на наличност на поръчаната стока;
  • Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

2. Цени, условия и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

МИПЕКС 97 приема единствено наложен платеж, при получаване на продукта от потребителя.

3. Начин, срок и цена на доставка

Начините на доставка, предлагани от МИПЕКС 97 са следните:

Доставка се извършва с куриерска фирма или Спиди и Еконт.

Срокът на доставка е до 3 работни дни, от деня, в който е направена поръчката.

Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма Спиди или Еконт на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.

Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

Всички разходи по доставката се поемат от МИПЕКС 97 и потребителят заплаща само стойността на поръчаното количество от продукта Асонор®.

Възможна е доставка и с всяка друга куриерска компания по желание на клиента.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, МИПЕКС 97 се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

4. Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:
Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя, както и в случаите когато МИПЕКС 97 не може да изпълни поръчката в срока, посочен в т. 3 по- горе – чрез нарочно писмено изявление на mipex97@gmail.com

Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са приели последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са приели последната партида или част;

Потребителят има право да упражни правото си на отказ от договора, само при условие че опаковката с флаконът не са отворени, отпечатани, целостта им, както и тази на съдържащата се листовка, не е нарушена по друг начин, както и при условие, че продуктът Асонор® не е изпробван от клиента. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на потребителите клиентът няма право на отказ от договора от разстояние при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

  • При неизпълнение на тези условия МИПЕКС 97 запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

При отказ от договора потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.

В този случай Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, специално предназначен за това формуляр за отказ или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на mipex97@gmail.com

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, МИПЕКС 97 възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

Продаваният от нас продукт е обект на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

5. Разглеждане на жалби
На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и да правите препоръки с цел подобряване на обслужването.

Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет, като ще положим всички усилия, те да бъдат решени изцяло във Ваша полза, като потребител.

По-долу са изброени и надзорните органи, към които може да се обърнете, в случай на непостигнато между нас.

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg