1. Обхват и цел

Тази политика е приложима за обработката на личните данни на посетителите на сайта www.asonor.bg и на клиентите на „МИПЕКС 97“ ЕООД (“МИПЕКС 97”, „Дружеството“, “нас” или “ние”), пазаруващи през сайта на Дружеството. 

Настоящата Политика на поверителност дава отговор на следните въпроси:

 • Какви видове лични данни събираме?
 • Кои са причините за събирането на личните ви данни и кои са основанията за събиране на личните Ви данни?
 • Как обработваме Вашите лични данни?
 • Данни за връзка за нас, за да можете да получавате информация за и да поискате Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни.

 

 1. Администратор на лични данни 

МИПЕКС 97, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно българското законодателство и вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 121318822 притежава качеството на администратор на лични данни относно събирането, обработването и защитата на Вашите лични данни за нуждите на предлаганите от Дружеството на клиентите медицинско изделие – спрей за нос Асонор®. 

 

III. Принципи на обработката на данни

Събирането и обработката на Вашите лични данни представлява неразривна част от процеса на запознаването с предлагания от нас продукт, както и на неговата доставка при сключен договор от разстояние. В тази връзка, Вашите лични данни се събират и обработват при съблюдаване на следните принципи:

 1. Баланс на интересите

Когато обработването на личните Ви данни е необходимо за упражняването на законни интереси и когато този интерес надвишава необходимостта да защитите поверителността си, можем да обработим определени Лични данни без получаване на Вашето съгласие, ако това е разрешено от закона. В някои други случаи можем да обработим личните Ви данни без ваше съгласие, ако това се изисква в съответствие с приложимото законодателство. За повече информация вижте секцията “Съгласие” по-долу.

 1. Прозрачност и сигурност

 

Вашите лични данни са обработван по начин, че във всеки момент Вие имате възможност да поискате и съответно получите информация относно обработваните Ваши лични данни, както и относно предприетите мерки за защитата им.  

 1. Правно съответствие

Настоящата Политика на поверителност е напълно съобразена с приложимото европейско и вътрешно законодателство, в т.ч. Закона за медицинските изделия, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

 

 1. Правни основания, въз основа на които събираме Вашите лични данни
 2. Съгласие – личните данни, събирани от посетители на сайта се събират и обработват на основание предоставено от тях съгласие в предвидената за това форма в нашия сайт.
 3. Договорно основание – лични данни, събирани от клиенти, с които МИПЕКС 97 сключва договор от разстояние за продажба на продукта Асонор® е самият договор от разстояние, сключен по начина и при условията на Общите условия. 
 4. Нормативно основание – обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на законово установено задължение. Такива задължения например са: съхраняване на счетоводни документи, съобразно Закона за счетоводството, задължения породени от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и всички други нормативни задължения на администратора;

 

 1. Цели 

Личните данни, които МИПЕКС 97 събира за Вас, ще бъдат използвани КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА: 

 • за предоставяне на възможност за разглеждане и запознаване със съдържанието на сайта
 • да предоставим предлагания от нас продукт, включително за удостоверяване на възможността на посетителите да сключат договор от разстояние

ЗА КЛИЕНТИ НА МИПЕКС 97, ЗАКУПИЛИ ПРОДУКТ

 • да предоставим предлагания от нас продукт, включително за удостоверяване на възможността на посетителите да сключат договор от разстояние
 • да ви информираме за актуализации или промени в нашите продукти и услуги, включително, но не само, промени в нашите Общи условия и правила;
 • да Ви информираме за нови продукти, услуги и събития;
 • да оценяваме и подобряваме предлагането и комуникацията с клиентите;
 • да се изпълняват законовите изисквания или разпореждания на компетентните власти, в случай че има такива и са приложими спрямо МИПЕКС 97 

 

 1. Видове събирани лични данни 
 2. МИПЕКС 97 събира следната информация за потребителите при попълване на регистрационната форма за поръчка:

Име

Точен адрес за доставка

Телефон за контакт

Електронна поща

 1. Данни, събирани чрез използване на бисквитки при посещение на сайта на МИПЕКС 97

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашия сайт информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies).

Това ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия Сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Сайтът www.asonor.bg използва единствено бисквитки на трети страни, като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. 

Бисквитките, които използваме са Google Analytics,  Tag manager, с които генерираме статистика за трафика на сайта, поведение на потребителите  и източниците на трафик. 

Тези бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

 1. МИПЕКС 97 не събира и обработва лични данни на физически лица под 18 – годишна възраст. Физически лица под 18- годишна възраст не следва да ползват услугите на електронния магазин, поместен на нашия сайт, както и каквито е да други услуги, предлагани от МИПЕКС 97.  

 

VII. Срок на съхранение на личните Ви данни

 

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. 

 • Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.
 • Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация или срока на съответния договор от разстояние
 • Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие при посещение на нашия сайт е до оттегляне на съгласието Ви или след достигане на целите, за които са били обработвани личните Ви данни.

 

VIII. Предаване на вашите лични данни за обработване

 

МИПЕКС 97 може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Ваши лични данни да бъдат разкрити на следните трети лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.
 • Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработва;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз. 
 • Администраторът има право да предостави личните Ви данни на свързани дружества, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с  обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. 
 • Дружества или физически лица, предоставящи счетоводни, правни или други консултантски услуги. 

 

МИПЕКС 97  ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

 

 1. Права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено по следния имейл: mipex97@gmail.com

 

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

 1. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Ние Ви предоставяме при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 

 1. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до нас, изпратено на имейл mipex97@gmail.com

 

 1. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от МИПЕКС 97 изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние  имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

МИПЕКС 97 не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане по електронен път или в писмен вид на хартиен носител и да го изпратите до МИПЕКС 97, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

 

Администраторът не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод, отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

 1. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от нас да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на МИПЕКС 97  да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • МИПЕКС 97 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на МИПЕКС 97 имат преимущество пред Вашите интереси.

 

 1. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на МИПЕКС 97, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от МИПЕКС 97 директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

 1. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате да Ви информираме относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. 

 

Можем да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

 1. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от МИПЕКС 97, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

 

 1. Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако МИПЕКС 97 установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако:

 • сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало не пропорционални усилия. 

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 1. Последици от отказа за предоставяне на лични данни

 

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна МИПЕКС 97 няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

 

 1. Информация относно администратора на лични данни

„МИПЕКС 97“ ЕООД 

ЕИК 121318822

Адрес: гр. София 1231, р-н Надежда,
ж.к. Надежда 4, бул. БЕЛИ ДУНАВ No 4, 

тел.: 028374445, 

факс: 029360308

Лице за контакт: Татяна Вълова